Algemene gebruiksvoorwaarden voor de clouddiensten van AurAir

Artikel 1 – Definities

a. “Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden voor Clouddiensten.

b. “Bestelling”: i) het bestelformulier (dat digitaal of anderszins beschikbaar gesteld wordt), ii) de bestelling via de website, apps of toepassingen of iii) een bestelling via een extern distributienetwerk van het AurAir device.

c. “Clouddiensten”: de online clouddiensten, namelijk: het vertonen van gemeten AurAir sensor waarden welke zijn verstuurd naar de AurAir Cloud en het versturen van emails vanuit de Cloud omgeving naar gebruikers.

d. “Gebruikers”: de natuurlijke persoon of natuurlijke personen die rechtmatige toegang hebben verkregen tot de clouddiensten.

e. “Ingangsdatum”: het moment dat de gebruiker de AurAir device aanschaft.

f. “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen AurAir en de gebruiker, bestaande uit de bestelling, deze algemene voorwaarden en eventuele bijlagen daarbij.

g. “AurAir-platform”: de IT-systemen van AurAir (waaronder begrepen door derden geleverde software en hardware) die gebruikt worden om de clouddiensten te exploiteren.

h. “Vertrouwelijke Informatie”: alle informatie die door of namens een partij openbaar gemaakt wordt (op welke wijze dan ook, waaronder begrepen in schriftelijke, mondelinge, visuele of elektronische vorm, en ongeacht of dit voor of na de datum van de overeenkomst plaatsvindt), waaronder begrepen alle zakelijke, financiële, commerciële, technische, operationele, organisatorische, juridische, management- en marketinginformatie die ofwel als vertrouwelijk gemarkeerd is of die redelijkerwijs geacht kan worden vertrouwelijk te zijn in de normale bedrijfsvoering.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden voor clouddiensten zijn van toepassing op de gebruiker.

2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de gebruiker wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 – De clouddiensten

3.1 De gebruiker wordt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht verleend om gebruik te maken van de clouddiensten, en dit geldt voor de volgende doeleinden: het vertonen van gemeten AurAir sensor waarden welke zijn verstuurd naar de AurAir Cloud en het versturen van emails vanuit de Cloud omgeving naar gebruikers.

3.2 De volgende zaken zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker:
(i) de aanwijzingen, handleidingen en documentatie van AurAir met betrekking tot de clouddiensten implementeren en opvolgen;
(ii) ervoor zorgen dat hij beschikt over geschikte en naar behoren functionerende hardware (waaronder begrepen IT, computers en mobiele apparaten), software en internettoegang tot de clouddiensten met voldoende capaciteit (gezamenlijk genoemd de “IT-infrastructuur”);
(iii) ervoor zorgen dat hij afdoende technische en organisatorische maatregelen doorgevoerd heeft voor de beveiliging van zijn IT-infrastructuur;
(iv) de doorgifte van gegevens tussen zijn IT-infrastructuur en het AurAir-platform;
en
(v) de juiste configuratie van de clouddiensten en de IT-infrastructuur van de gebruiker, waaronder begrepen de onderlinge uitwisselbaarheid daarvan.

3.3 De gebruiker wordt een eeuwigdurend, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht verleend om de resultaten van de clouddiensten voor zijn eigen interne doeleinden te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is toegestaan door AurAir.

3.4 Tenzij specifiek anders overeengekomen, worden de clouddiensten zonder garanties verleend, waaronder begrepen i) garanties ten aanzien van de beschikbaarheid van de clouddiensten, fouten en bugfixes, extra functionaliteiten, serviceaanvragen, consequenties en interoperabiliteit, en ii) garanties met betrekking tot de informatie die via de clouddiensten verstrekt wordt, en de nauwkeurigheid, volledigheid of toepassing van dergelijke informatie. Voor alle duidelijkheid geldt dat AurAir geen aansprakelijkheid aanvaardt voor het bovenstaande.

3.5 AurAir kan er niet voor instaan dat de informatie van de clouddiensten geschikt is voor het doel waarvoor deze door de gebruiker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zoals aangeleverd zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

3.6 Bovendien erkent en gaat de gebruiker ermee akkoord dat AurAir niet kan garanderen dat de gebruiker de clouddiensten met succes kan toepassen voor het beoogde gebruik, dat deze voortdurend of met een consistent kwaliteits- en connectiviteitsniveau beschikbaar zijn, omdat een dergelijk gebruik deels afhankelijk is van omstandigheden buiten de redelijke invloedssfeer van AurAir, waaronder begrepen omstandigheden waarvoor de gebruiker verantwoordelijk is ingevolge dit Artikel 3.

3.7 AurAir heeft het recht om de clouddiensten te wijzigen, waaronder begrepen de uitstraling, functionaliteiten, inhoud en interoperabiliteit met de IT-infrastructuur van de gebruiker.

3.8 AurAir heeft het recht om de levering van clouddiensten aan de gebruiker (geheel of gedeeltelijk) op te schorten indien de gebruiker, naar het redelijke oordeel van AurAir, een van de verplichtingen in de overeenkomst of algemene voorwaarden niet nakomt.

3.9 AurAir is gerechtigd om bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.

Artikel 4 – Gebruikersnamen en wachtwoorden

4.1 De gebruiker voorziet AurAir van de noodzakelijke toegangsgegevens zoals accountnamen, gebruikersnamen en e-mailadressen. De gebruiker heeft de verantwoordelijkheid om alle toegangsgegevens (waaronder begrepen gebruikersnamen en wachtwoorden) geheim te houden.

4.2 De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik van de clouddiensten, zelfs indien de gebruiker niet heeft ingestemd met of niet op de hoogte was van een dergelijk gebruik.

4.3 De gebruiker staat derden niet toe om de clouddiensten te gebruiken, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van AurAir.

4.4 De gebruiker zorgt ervoor dat, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, accountgegevens (waaronder begrepen gebruikersnamen en wachtwoorden) en elk individueel gebruik van de clouddiensten via een dergelijk account beperkt is tot een specifieke persoon, en bijvoorbeeld niet gedeeld worden met andere personen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

5.1 Onverminderd artikel 6.3 is AurAir in geen enkel geval aansprakelijk, uit hoofde van contract, onrechtmatige daad (waaronder in ieder geval begrepen nalatigheid), verkeerde voorstellingen van zaken (anders dan opzettelijk verkeerde voorstellingen van zaken), een schending van een wettelijke plicht of anderszins, voor winstderving, verlies van verwachte besparingen, inkomstenderving, bedrijfsverlies, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van gebruik, verlies van goodwill, verlies vanwege vertraging of indirecte schade of gevolgschade van welke aard dan ook.

5.2 Onverminderd artikelen 6.1 en 6.3, is de totale aansprakelijkheid van AurAir, uit hoofde van contract, onrechtmatige daad (waaronder in ieder geval begrepen nalatigheid), verkeerde voorstelling van zaken (anders dan opzettelijk verkeerde voorstellingen van zaken), een schending van een wettelijke plicht of anderszins, beperkt tot de door de gebruiker betaalde of te betalen nettoprijs van de AurAir device.

5.3 Niets in de overeenkomst wordt geacht de aansprakelijkheid van AurAir uit te sluiten of te beperken met betrekking tot:
i (i) Verlies of schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van AurAir of de functionarissen, werknemers, agenten of opdrachtnemers van AurAir; of
i (ii) Letsel aan of overlijden van een persoon, veroorzaakt door AurAir of de functionarissen, werknemers, agenten of opdrachtnemers van AurAir.

5.4 AurAir dient binnen vier (4) maanden vanaf de datum waarop de schade veroorzaakt is op de hoogte te worden gesteld van aanspraken vanwege verlies of schade, bij gebreke waarvan afstand wordt geacht te zijn gedaan van een dergelijke aanspraak.

5.5 De gebruiker verdedigt, vrijwaart en stelt AurAir schadeloos tegen aanspraken, vorderingen, procedures, verliezen, schade, onkosten en kosten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot gerechtelijke kosten en redelijke kosten van juridische bijstand) die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Clouddiensten door een derde die AurAir toestaat om de Clouddiensten te gebruiken.

Artikel 6 – Gegevensbescherming

6.1 Gebruiker staat ervoor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is.

6.2 Persoonlijke gegevens van gebruikers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld conform de Privacy statement en wordt hierbij opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

7.1 Behoudens de beperkte rechten die uitdrukkelijk worden toegekend in artikelen 3.1 en 3.3, behoudt AurAir zich alle rechten op, eigendom van en belangen in de clouddiensten voor, waaronder begrepen alle verwante intellectuele-eigendomsrechten. Aan de gebruiker worden geen andere rechten verleend dan de rechten die uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn vermeld.

7.2 AurAir is de exclusieve eigenaar van alle rechten op, eigendom van en belangen (waaronder begrepen intellectuele-eigendomsrechten) in softwarecode, algoritmes en knowhow, capaciteiten of gegevens die door het AurAir-platform gegenereerd en/of verzameld worden bij de exploitatie van de clouddiensten. Voor zover nodig draagt de gebruiker hierbij alle dergelijke rechten, eigendom en belangen (waaronder begrepen intellectuele-eigendomsrechten) over aan AurAir, die deze overdracht hierbij aanvaardt. Voor alle duidelijkheid geldt dat het bovenstaande slechts betrekking heeft op technische en analytische gegevens ten aanzien van de exploitatie en het gebruik van het AurAir-platform en de clouddiensten zelf, niet op de gegevens van de gebruiker, die te allen tijde aan de gebruiker toebehoren.

7.3 Behalve zoals toegestaan in de overeenkomst, zal de gebruiker (i) geen afgeleide werken maken op basis van de clouddiensten, (ii) geen deel of inhoud van de clouddiensten kopiëren, “framen” of “mirroren”, (iii) geen reverse engineering toepassen op de clouddiensten, of (iv) de clouddiensten niet gebruiken om (a) een concurrerend product of concurrerende dienst te ontwikkelen, of (b) kenmerken, functies of grafisch materiaal van de clouddiensten te kopiëren.

Artikel 8 – Geheimhouding

8.1 De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, betracht dezelfde mate van zorg als zij betracht bij het beschermen van de vertrouwelijkheid van haar eigen vertrouwelijke informatie van soortgelijke aard (maar in geen geval minder dan redelijke zorg) en stemt ermee in
(i) vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij niet te gebruiken voor enig doel buiten het kader van de overeenkomst, en
(ii) behoudens andersluidende schriftelijke toestemming van de bekendmakende partij, om de toegang tot vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij te beperken tot haar werknemers, gelieerde ondernemingen, opdrachtnemers en agenten die een dergelijke toegang nodig hebben voor doeleinden in overeenstemming met de overeenkomst en die met de ontvangende partij geheimhoudingsovereenkomsten hebben ondertekend die beschermingsmaatregelen bevatten die niet minder streng zijn dan de in deze voorwaarden opgenomen bescherming.

8.2 Indien de overeenkomst wordt beëindigd, retourneert of vernietigt de ontvangende partij op verzoek van de bekendmakende partij onmiddellijk alle vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij.

8.3 De ontvangende partij kan vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij bekendmaken als dit op grond van wet- of regelgeving vereist is, op voorwaarde dat de ontvangende partij de bekendmakende partij van tevoren op de hoogte brengt van deze openbaarmaking (voor zover wettelijk toegestaan) en redelijkerwijs medewerking verleent, op kosten van de bekendmakende partij, als de bekendmakende partij de openbaarmaking wil betwisten.

8.4 De voorwaarden van de overeenkomst zijn vertrouwelijk en mogen door geen van beide partijen worden bekendgemaakt zonder de voorafgaande toestemming van de andere partij.

Artikel 9 – Looptijd en beëindiging

9.1 De overeenkomst vangt aan op de ingangsdatum en loopt onbeperkt door.

9.2 AurAir kan, onverminderd haar andere rechten die hieruit voortvloeien, de vereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, indien:
(i) de gebruiker de overeenkomst wezenlijk schendt, en deze schending niet binnen 15 (vijftien) dagen na schriftelijke kennisgeving van de schending hersteld is;
(ii) de gebruiker een (voorlopige) surséance van betaling verleend is of failliet verklaard wordt of indien een besluit genomen wordt of een verzoek ingediend wordt voor de liquidatie van de wederpartij, die partij een vergadering van schuldeisers bijeengeroepen heeft of een schikking met schuldeisers heeft getroffen of heeft voorgesteld een dergelijke regeling aan te gaan; of
(iii) een overmachtsituatie langer dan zestig dagen duurt.

Artikel 10 – Klachtenregeling

10.1 Klachten over de clouddiensten dienen door de gebruiker, binnen 2 (twee) maanden na het ontstaan van de klacht, bij AurAir (via: support@aurair.eu) gemeld te worden.

10.2 De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat AurAir in staat is adequaat te reageren.

Artikel 11 – Diversen

11.1 De gebruiker kan haar rechten uit de overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk cederen, overdragen of vervreemden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

11.2 De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van de overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van de overeenkomst, en partijen zullen alle redelijke inspanningen betrachten om binnen een redelijke termijn overeenstemming te bereiken over rechtmatige en redelijke afwijkingen van de overeenkomst die zoveel mogelijk dezelfde werking hebben als de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zou hebben gehad.

11.3 Een wijziging van de overeenkomst is slechts geldig of bindend wanneer deze schriftelijk plaatsvindt (met inachtneming van het recht van AurAir op grond van Artikel 11.4).

11.4 AurAir heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen, en dergelijke wijzigingen zijn op de overeenkomst van toepassing met ingang van de datum waarop de gebruiker daarvan op de hoogte gesteld wordt.

11.5 Alle rechtsverhoudingen tussen AurAir en de gebruiker waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

11.6 Alle geschillen die verband houden met een rechtsverhouding tussen AurAir en de gebruiker waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Gelderland, locatie Arnhem. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het tweede lid zodra één van de partijen dat stelt.

11.7 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de gebruiker dan wel van derden ten behoeve van de gebruiker wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door AurAir, tenzij deze door AurAir uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.