Gebruiksvoorwaarden

Welkom in de Gebruiksvoorwaarden die gebruikt worden door AurAir B.V. (“AurAir”), en van toepassing zijn op alle producten en diensten van AurAir. Naast deze Gebruiksvoorwaarden kunnen ook een of meerdere artikelen uit AurAir Algemene Voorwaarden, Licentiebepalingen (“EULA”), Privacy Verklaring en/of Garantiebepaling op u van toepassing zijn. Leest u alstublieft alle relevante documenten voordat u een product of service van AurAir gebruikt.

1 Toepasbaarheid

1.1 AurAir biedt de volgende Diensten aan ter gebruik in combinatie met de Producten (“Producten”) van AurAir, en op andere manier waarin AurAir de diensten aanbiedt:

(i) een AurAir gebruikersaccount website die toegankelijk is via www.aurair.nl (Website);

(ii) toepassingen om diensten te benaderen die u kunt downloaden op uw smartphone of tablet (App);

tezamen “Diensten” genoemd.

1.2 Hiernaast zijn deze Gebruiksvoorwaarden ook van toepassing op de Producten van AurAir, zoals het Product ‘AurAir B1’, (“AurAir B1”).

1.3 Bij het toegang krijgen of gebruiken van de Diensten gaat u direct een overeenkomst met AurAir aan op welke deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, inclusief toevoegingen hieraan (Gebruiksvoorwaarden). AurAir wijst u erop dat deze Gebruiksvoorwaarden in de toekomst gewijzigd kunnen worden. Wijzigingen of toevoegingen aan deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing zodra u deze hebt geaccepteerd en zullen beschikbaar en gemakkelijk toegankelijk zijn via de AurAir website (www.aurair.nl).

1.4 Voor zover uitgesloten door de wet zijn disclaimers, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden niet van toepassing.

2 Duur en beëindiging

2.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tijdens uw gebruik van de Diensten en Producten.

2.2 Wanneer AurAir enige reden heeft te geloven dat u niet in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden hebt gehandeld, heeft AurAir het recht de overeenkomst per direct op te schorten of te beëindigen. AurAir heeft ook het recht de overeenkomst te ontbinden en uw recht op toegang in te trekken wanneer AurAir de Diensten stopt krachtens Artikel 9.1.

2.3 U kunt de overeenkomst met directe ingang stoppen door dit schriftelijk bij AurAir kenbaar te maken. Na deze stopzetting heeft u niet langer recht op toegang tot de Diensten.

3 Account

3.1 Een AurAir B1 registreerd zichzelf voor een AurAir gebruikersaccount (“Account“) om de Diensten te kunnen gebruiken indien u een Wifi verbinding in het product instelt. Voor deze registratie moet u bepaalde informatie over uzelf verstrekken. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw AurAir login informatie. U bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die zich onder uw Account afspelen, ongeacht of u hier toestemming voor hebt gegeven. Dit betekent dat elke activiteit in uw Account door anderen dan u aan u zal worden toegerekend. Wanneer u ongeautoriseerde toegang tot uw account ontdekt of vermoed, zult u AurAir hiervan op de hoogte stellen.

Leest u alstublieft voor meer informatie ook de Privacyverklaring en de EULA, welke beschikbaar zijn via de AurAir website (ww.w.aurair.nl).

4 Toegang

4.1 AurAir verleent u een niet-exclusief recht (zonder het recht op sublicentiering) op:

(a) toegang en gebruik van de Diensten om de AurAir B1 die in uw huis of werkplaats staat te bedienen en te monitoren, of anderszins toegang verlenen tot een Dienst van AurAir voor uw gebruik; en

(b) het installeren en gebruiken van de App op uw eigen mobiele apparaat (bijvoorbeeld iPhone, iPad of Android smartphone) met de doelen zoals onder (a).

5 Software

5.1 AurAir biedt toepassingen met toegang tot Diensten die gebruikt dienen te worden in samenspraak met AurAir product AurAir B1 aan ter download op AurAir of uw mobiele apparaat (“Product Software”). Uw gebruik van deze Product Software is geregeld in de EULA die AurAir en u overeenkomen wanneer u de Product Software installeert.

5.2 Bepaalde delen van de Product Software vallen onder “open source” of “vrije software” licenties (Open Source Software) en kunnen derhalve bezit zijn van derden. De Open Source Software valt niet onder de EULA of deze Gebruiksvoorwaarden.

5.3 AurAir kan upgrades of andere aanpassingen aan de Product Software ontwikkelen om de prestaties van haar producten te verbeteren, meer specifiek AurAir B1 en de bijhorende Diensten (Software Updates). De bijgewerkte Product Software valt ook onder de EULA en deze Gebruiksvoorwaarden.

6 Producten en diensten van derden

6.1 AurAir maakt het mogelijk voor producten en diensten van derden om samen te werken met haar product AurAir B1. Het is aan u om te beslissen welke producten en diensten u met AurAir wilt laten samenwerken. Voor elke interactie met een product of dienst van een derde is uw expliciete toestemming nodig. U kan deze toestemming te alle tijden intrekken door de betreffende AurAir apps te deinstalleren van uw product.

6.2 Diensten en producten van derden (inclusief die aangeboden via AurAir) zijn niet van AurAir en worden niet door AurAir beheerd. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn derhalve niet van toepassing op het gebruik van producten en diensten van derden. AurAir is geen onderdeel van, noch monitort, enige transactie tussen u en deze partijen.

6.3 De beschikbaarheid van de App is afhankelijk van de website van een derde partij die deze aanbiedt (“App Store“). Deze Gebruiksvoorwaarden gelden enkel tussen u en AurAir en regelen niet uw relatie met de App Store. Elke App Store kan zijn eigen voorwaarden hebben waarmee u akkoord moet gaan voordat u de App kunt downloaden. Uw licentie om de App te gebruiken is op voorwaarde dat u met de voorwaarden van een dergelijke App Store akkoord gaat.

7 Content

7.1 Bepaalde materialen (zoals, maar niet beperkt tot, tekst, artikelen, video’s, afbeeldingen, foto’s en illustraties) (“Content“) kunnen in de Diensten worden vertoond of afgespeeld. Content beslaat ook informatie die u tot AurAir ter beschikking stelt tijdens het gebruik van de Diensten, op elk moment en voor elke reden (inclusief, maar niet gelimiteerd tot, het moment van beschuldigingen of claims van derden met betrekking tot deze Content).

7.2 De verantwoordelijkheid voor alle informatie die openbaar gepubliceerd is or verzonden wordt door de Diensten blijft rusten bij de person waar deze Content is ontstaan, en niet bij AurAir. AurAir zal niet aansprakelijk zijn voor fouten of gebreken in deze Content. Het gebruik van Content die u via de Diensten benaderd is op uw eigen risico. AurAir zal niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade voortkomend uit benaderde of verkregen Content via de Diensten.

7.3 U zal zich houden van ongeautoriseerd of nalatig gebruik van de Diensten en Producten. Zo zal u bijvoorbeeld niet:

(i) de Diensten en Producten gebruiken op een manier die de wet, publieke orde of publieke moraal breekt;

(ii) de Diensten en Producten voor commerciële activiteiten gebruiken zoals het adverteren of verkopen van producten en diensten of spam zonder schriftelijke toestemming van AurAir;

(iii) de Diensten en Producten gebruiken op een manier die interfereert met het goed werken van de Diensten en Producten, zoals buitenhuis of in vochtige omgevingen;

(iv) de Diensten en Producten gebruiken op een manier die schadelijk, frauduleus, misleidend, bedreigend, lasterlijk, intimiderend, mishandelend, misvormend, vulgair, obscene of anderszins verwerpelijk is op basis van algemeen geaccepteerde standaarden;

(v) een computer virus of andere schadelijke software verspreiden, of op een andere manier de randapparatuur of systemen van AurAir of andere gebruikers van de dienst verstoren;

(vi) enige actie uitvoeren met als doel u voor te doen als een andere persoon of entiteit;

(vii) toegang verkrijgen of proberen te verkrijgen tot een Dienst via andere wegen en middelen dan dat door AurAir ter beschikking zijn gesteld;

(viii) licentieren, verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, verspreiden of anderszins commercieel uitbuiten van de Diensten en Producten;

(ix) de privacy van andere gebruikers van de Diensten en Producten overtreden;

(x) decompileren, demonteren, reverse compilen, reverse engineeren, aanpassen of afgeleiden maken van een deel van de Diensten, inclusief diens broncode en onderliggende ideeën; en

(xi) verwijderen, verduisteren of aanpassen van enige eigendomsrechtverklaringen (inclusief copyright en trademark verklaringen) die de Diensten en Producten bevatten of laten zien.

8 Toegang in niet-ondersteunde landen

8.1 AurAir Producten (zoals AurAir B1), en Diensten zijn niet ondersteund in alle landen. Wanneer u ervoor kiest om de Diensten of Producten te benaderen of gebruiken buiten Nederland (het “Ondersteunde Land“), dan doet u dit op eigen risico en verantwoordelijkheid. AurAir kan niet garanderen dat haar Producten en Diensten voldoen aan lokale wetgeving in een niet-Ondersteund Land.

9 Aanpassingen, systeemvereisten en beschikbaarheid van de Diensten

9.1 AurAir behoudt het recht de Diensten of delen daarvan aan te passen, op te schorten of stop te zetten.

9.2 Door de interactie met derden kan het gebruik en de betrouwbaarheid van AurAir beïnvloed worden door de werking van producten en diensten van derden waarop AurAir geen greep heeft. AurAir zal niet aansprakelijk zijn voor schade over verlies dat resulteert uit de werking van deze producten en diensten van derden.

9.3 Het gebruik van de Diensten vereist dat u een Account heeft en een werkende Wi-Fi verbinding thuis. Andere systeem elementen kunnen door AurAir gespecificeerd worden als noodzakelijk. Sommige functionaliteit vereist een telefoon of tablet die onze App ondersteunt.

9.4 U bent verantwoordelijk voor het in bezit hebben van alle benodigde hardware en software, dat deze compatibel zijn met de Diensten, en voor de juiste configuratie hiervan. De Diensten en Producten kunnen wellicht niet naar behoren werken als deze vereisten niet verzekerd zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten die deze connectie met de Diensten met zich mee kan brengen.

10 Beoogd gebruik

10.1 De Producten en Diensten zijn niet onderdeel van een noodalarmeringssysteem of medicijn-inname en zijn derhalve niet bedoeld om gebruikt te worden voor deze doeleinden. AurAir als product en de Diensten zijn niet bedoeld om het veiligheidsniveau te beïnvloeden of te verhogen. Wees niet afhankelijk van AurAir of de diensten voor levensreddende of tijd kritische doeleinden.

11 Toewijzing

11.1 Geen van de rechten of verplichtingen gelieerd aan deze Gebruiksvoorwaarden, de Producten of Diensten kunnen worden toegewezen of anderszins overgedragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AurAir. Wanneer u rechten of plichten probeert over te dragen zonder deze toestemming zal de overdracht niet van toepassing zijn.

11.2 AurAir is bevoegd om, zonder enige restrictie, haar rechten of plichten voortkomend uit deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen.

12 Informatie

12.1 Alle informatie en aanbevelingen die u verstrekt worden op of via de Diensten (“Informatie”) is enkel voor algemene doeleinden en is geen gericht advies. AurAir levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat Informatie geleverd via haar Diensten en de inhoud daarvan correct en up-to-date is, maar garandeert niet dat de Diensten en/of de Informatie zonder gebreken, malware of virussen is, noch dat de Diensten en/of Informatie correct, up-to-date en accuraat is.

13 Bezit en Intellectueel eigendom

13.1 Tenzij anders vermeld zijn alle rechten op de Producten, Diensten en Informatie, inclusief copyrights en ander intellectueel eigendom, in handen van AurAir.

13.2 Gebruikers is het toegestaan om de Website en App, en de informatie hierin, te lezen en te kopiëren voor eigen, persoonlijk, gebruik, bijvoorbeeld door het te printen of op te slaan. Al het andere gebruik van de Website en App of de Informatie hierin, bijvoorbeeld de opslag en reproductie van (delen van) de Website of App op enige externe internet site is expliciet verboden zonder de schriftelijke toestemming van AurAir.

13.3 In het geval dat u ongevraagde materialen (inclusief Content) op de Website of App plaatst, of deze zendt aan AurAir via e-mail of op een andere wijze, dan garandeert u dat u alle nodige rechten bezit om dit te doen. AurAir is gerechtigd om deze materialen te gebruiken, kopiëren en/of commercieel in te zetten in de meest volledige zin en zonder vergoeding. AurAir is hierbij niet gebonden door enige vertrouwelijkheidsverplichting met betrekking tot deze materialen.

14 Vrijwaring

14.1 U zult AurAir en haar licentiegevers vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van elke claim van derden met betrekking tot schade en kosten (inclusief advocaatkosten) die voortkomen uit uw gebruik van de Diensten of Producten, uw of uw verzuim om deze voorwaarden in acht te nemen of uw verzuim om te voldoen aan de wetten of de rechten van een derde partij. Dit vormt een onherroepelijk derdenbeding voor AurAir licentiegevers en leveranciers.

15 Garantiedisclaimer en aansprakelijkheidsbeperking

15.1 De Producten en Diensten worden “als zodanig” en “zoals beschikbaar” aangeboden. AurAir garandeert hierbij niet dat de Producten en Diensten (i) altijd, zonder interruptie, beschikbaar zijn, (ii) volledig vrij zijn van fouten, defecten of virussen (iii) altijd compleet, up-to-date of accuraat zijn, (iv) aan uw eisen voldoen (v) compatibel zijn met uw apparaten en netwerk.

15.2 AurAir geeft geen garantie op enige Informatie, data of materialen in of benaderd via de Diensten.

15.3 AurAir is enkel in gebreke wanneer het de materiele verplichtingen van deze Gebruiksvoorwaarden breekt. Wanneer u gelooft dat AurAir aansprakelijk is voor enige schade, dan zult u AurAir direct op de hoogte stellen.

15.4 AurAir zal nooit aansprakelijk zijn voor enige schade:

(a) komende vanuit ongeautoriseerd gebruik van uw Account.

(b) Komende vanuit het gebruik van AurAir Product AurAir of de Diensten in een niet-Ondersteund Land.

(c) gerelateerd aan enige product of dienst geadverteerd of aangeboden door een derde partij of enige link naar externe internet websites.

(d) resulterend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van elektronische manieren van communicatie met de Diensten als dit niet het resultaat is van nalatigheid door AurAir, inclusief, maar niet beperkt tot schade voortkomend uit storing of vertraging in elektronische communicaties, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computer programma’s gebruikt voor elektronische communicatie en verzending van virussen.

(e) resulterend uit het gebruikt van een pacemaker of andere medische apparatuur die beïnvloed kan worden door radio signalen in de directe omgeving van AurAir.

15.5 De bovenstaande beperkingen sluiten niet AurAir verplichte statutaire aansprakelijkheden uit.

16 Kosten

16.1 Tenzij anders aangegeven door AurAir worden de Diensten gratis ter beschikking gesteld. U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van de vereiste aankopen/lening/lease en het onderhoud van de apparaten (inclusief AurAir) en verbindingen noodzakelijk voor het juist functioneren van de Diensten.

17 Toepasselijk recht en jurisdictie

17.1 Deze EULA is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

17.2 Elk geschil dat in connectie met de EULA tot stand komt, inclusief de validiteit hiervan, zullen opgelost worden overeenkomstig met AurAir Algemene Voorwaarden.

17.3 In elke situatie zult u AurAir informeren binnen een (1) jaar na het plaatsvinden van het event of de feiten die u reden geven voor een geschil. Anders ziet u af van uw recht om enige claim na te jagen gebaseerd op dit evenement, feit of geschil.

18 Privacy en Cookie Verklaring

18.1 AurAir verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de bezoekers van de Website in lijn met de Privacy en Cookie Verklaring, welke beschikbaar is via de AurAir website (https://www.aurair.nl/privacy-policy/).

18.2 De Diensten kunnen links naar externe internet sites bevatten. Onze Cookie en Privacy Verklaring beschikbaar via de AurAir website (https://www.aurair.nl/privacy-policy/) is niet van toepassing op de verzameling en verwerking van uw gegevens op of door zulke externe sites.

19 Scheidbaarheid

19.1 Wanneer een deel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig is of wordt, zullen de partijen nog steeds gebonden zijn door de resterende delen. De partijen zullen de ongeldige delen vervangen door bepalingen die geldig zijn en een uitwerking die wettelijk zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige delen, met daarin de inhoud en het doel van deze Gebruiksvoorwaarden inachtnemend.

20 Overleving

20.1 De verplichtingen in Sectie 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 en 21 zullen elke afloop of beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden overleven.

21 Contactgevevens

21.1 U kunt AurAir bereiken via de volgende contactgegevens:

AurAir B.V.

Griftdijk 176

6515 AG Nijmegen

www.aurair.nl